Diagonal Bio

(English below) 

Hvad laver Diagonal Bio

Diagonal Bio (tidligere Diagonal Pharma) er et svensk selskab. De udvikler et diagnosticeringssystem til ultra hurtig, nøjagtig og omkostningseffektiv påvisning af enhver form for patogen (sygdomsfremkaldende organismer) – Panviral.

Panviral har mange fordele for sundhedssystemet. Dens lille størrelse, brugervenlige system, korte data-behandlingstid og de lave omkostninger ved systemet gør, at en pålidelig diagnostisk test kan blive udført på det nødvendige tidspunkt, uden behov for at sende prøver til et laboratorium. Alle disse fordele betyder – for den nuværende pandemi og for fremtidige behov – at test faciliteter kan blive sat op stort set hvor som helst.

Panviral kan køre flere tests parallelt og derved øge prøvegennemstrømningen markant. Skræddersyede diagnostiske blandinger gør det muligt, at man samtidig tester for relaterede sygdomme og sygdomme, som er svære at skelne fra hinanden – alt sammen fra samme patientprøve. Som et resultat er Panviral-teknologien let skalerbar og egner sig perfekt til automatiseret screening af stort set enhver form for patogen.

Ambitioner

Diagonal Bio er blevet børsnoteret på Nasdaq First North Growth Market i løbet starten af sommeren 2021, i Sverige. De er kommet langt på meget kort tid og har planer om at fortsætte med at optimere og fokusere deres indsats, så de kan få det første produkt på markedet. De er herefter sikre på mulighederne for at fortsætte med at udvikle sig som en kommerciel virksomhed.

Virksomhedens børsnotering er en forudsætning for en øget vækstrate, hvorigennem de kan fortsætte arbejdet med afprøvning og kvalitetssikring og starte virksomhedens kommercialisering af Panviral på det europæiske marked. Det er derefter deres mål at få overskud inden 2023.

Teamet bag

Jack Egelund Madsen er Diagonal Bios CEO. Han har en ph.d. i bioteknologi fra Københavns Universitet og har derudover studeret Business Administration på Copenhagen Business School. Derudover har han mange års ledelseserfaring fra virksomheder i samme branche.

Selskabets CFO er Per Heander. Han har en kandidat i økonomi fra Lund Universitet og har over 20 års erfaring som Investment Manager i venturekapital fra udvikling af unge vækstvirksomheder og med at sidde i bestyrelsen.

Diagonal Bio blev stiftet af Andreas Nyberg, Johan Källstrand and Kushagr Punyani i begyndesen af COVID-19 pandemien. Andreas Nyberg er virksomhedens CSO og er erfaren forsker indenfor diagnostik, inflammation, immunitet og kræftbiologi.

Bestyrelsens øvrige medlemmer er Eva Nilsagård, Kerstin Åkesson Jakobsson, Edvard Hall og Kushagr Punyani

Oversigt over Diagonal Bios pressemeddelelser

Hvis du er interesseret i selskabet kan du følge med i selskabets pressemeddelelser. Du kan finde et overblik over selskabets seneste pressemeddelelser her.

Regnskaber

Hvis du vil vide mere om selskabet kan du orientere dig i de seneste årsrapporter, som herunder er linket til:

Årsrapport 2020

Delårsrapport 2021

Selskabets investor site

Følg med i selskabet Diagonal Bio på deres investor site her.

Vores fokus på selskabet

Podcast

Lyt med i podcasten Ophelia Invest Talks, hvor vi snakker med Diagonal Bio.

Video

I 2. afsnit af vores “TV-program”: INVESTERING & FINANS med OPHELIA INVEST & CO var september måneds gæster Diagonal Bio direktør Jack Egelund Madsen og FOM Technologies direktør Michael Stadi. Programmet blev livestreamet den 13. september 2021.

Programmets fokus er på aktier og investering for begyndere, men vi tjekker også månedens mest spændende finansielle begivenheder ud. Denne gang faldt snakket især på inflation.

Disclaimer 

Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Sarah Ophelia Møss og Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest og Sarah Ophelia Møss er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.

Ophelia Invest har en samarbejdsaftale med Diagonal Bio og modtager penge for at gøre opmærksom på selskabet. Vi stræber dog altid efter at være nysgerrige, objektive og have fokus på oplysning.

 

 

(english version)

What does Diagonal Bio do?

Diagonal Bio is developing a diagnostic platform for ultra-rapid, accurate and cost-efficient detection of any kind of pathogen (disease causing organisms)- Panviral. Panviral provides major benefits for the healthcare system. The small size, extreme ease-of-use, parallelity, limited pre-treatment time and low cost of the platform means that a reliable diagnostic test can be carried out at the point-of-care, without the need to send samples to a central lab. All these pros also mean – for the current pandemic as well as for future needs – that testing facilities can be set up basically anywhere.

Panviral can run multiple tests in parallel, thereby significantly increasing the sample throughput. Tailor-made diagnostic cocktails enable simultaneous testing for related and hard-to-distinguish diseases – all from the same patient sample. As a result, the Panviral technology is easily scalable and lends itself perfectly to automated high-throughput screening of virtually any type of pathogen.

Ambitions

Diagonal Bio have major growth ambitions on the path to listing on Nasdaq First North Growth Market. They have come a long way in a very short time and want to continue to optimize and focus their effort to get the first product to market. After that, they are confident in the opportunities to continue to develop as a commercial company.

The company’s listing is a prerequisite for an increased growth rate, through which they can continue the work with testing and quality assurance and start the company’s commercialization of Panviral in the European market. It is then their goal to make a profit by 2023.

 

 

The team behind

Jack Egelund Madsen is the CEO of Diagonal Bio. He holds a Ph.D I Biotechnology from the University of Copenhagen. Furthermore, he has studied Business Administration at Copenhagen Business School. In addition, he has many years of management experience from companies in the same industry.

Per Heander is the companys CFO. He holds a Master’s degree in Economics from Lund University and has 20 years of experience as an Investment Manager in venture capital from the development of young growth companies and work as a board member. 

Diagonal Bio was formed by Andreas Nyberg, Johan Källstrand and Kushagr Punyani as the current COVID pandemic was taking off. Andreas Nyberg is the CSO and an experiences scientist researcher with deep knowledge in diagnostics, inflammation, immunity and cancer biology. He therefore has an extensive experience in medical technology.

Members of the board include Eva Nilsagård, Kerstin Åkesson Jakobsson, Edvard Hall og Kushagr Punyani

Financial reports

Annual Report 2020

Interim report 2021

Do you want to know more?

Podcast: Listen to the podcast Ophelia Invest Talks, where we talk to Diagonal Bio, in the episode released on June 5th.

Disclaimer

This information material and related information should not be construed as advice. The material has been prepared without insight into individual needs, risk tolerances, etc. and can in no way replace professional personal advice. This material has not been prepared in accordance with legal requirements intended to promote independent investment analysis. Sarah Ophelia Møss and Ophelia Invest cannot guarantee that this information material is correct or without defects, and cannot be held responsible for any defects. Ophelia Invest and Sarah Ophelia Møss are not obliged to update this information material. Historical returns are neither a guarantee nor an indication of future returns. The value of one’s investments may decrease, as well as increase, and investors may get less in return than they have invested.

Ophelia Invest has a collaboration agreement with Diagonal Bio and receives money to draw attention to the company. However, we always strive to be curious, objective and focus on enlightenment.