Danske DecideAct vil være markedsleder med deres softwareløsning

(Reklame) Dette er en analyse om danske DecideAct, som vil være markedsleder med deres softwareløsning.

Overblik over DecideAct 

Hvem er DecideAct?

Selskabet DecideAct er en dansk software vækstaktie, som tilbyder cloud-baseret ledelsesværktøj til virksomheders strategiske process og implementation. DecideAct har udviklet en kompleks software-løsning, som giver virksomheder muligheden for at digitalisere deres strategiske processer og optimere deres succesrate i forhold til realisering af strategiske operationer. Platformen giver ledelsen et overblik over de strategiske opgaver på samme vis, som man traditionelt set vil have et overblik over de finansielle anliggender i et regnskab. 

DecideAct´s software udbydes som en abonnementsløsning, hvilket i praksis betyder, at selskabet befinder sig inden for Software-as-a-Service markedet, hvilket i de seneste år har opnået stort momentum og er blevet en decideret trend. Herudover er platformen Cloud-baseret, hvilket i vid udstrækning er i led med det digitaliseringsfokus som har rodfæstet sig hos virksomheder på globalt plan. Selskabets kategori, “Strategy Execution Management”, er et marked i en relativt tidlig udviklingsfase, og dermed har DecideAct ligeledes en klar proklamation om at blive førende i markedet og herved opnå first-mover fordele. 

Analysens højdepunkter

 • DecideAct har fokus på Software-as-a-Service samt cloud-baseret teknologi, som strømliner de strategisk- processer og implementering hos mellemstore- og store virksomheder
 • Selskabet udnytter deres store know-how samt praktiske erfaring i markedet for  “Strategic Execution Management”.
 • DecideAct´s ambitiøse vækststrategi stiler efter en omsætning på 56,9 millioner kroner i 2023.
 • Case-studies og know-how fra implementering hos velrenommerede virksomheder som Reykjavik Energy og Blue Lagoon.
 • DecideAct´s innovative teknologi kan sikre dem first-mover fordele gennem deres fokus på at være pioner i markedet.

Selskabets historie

Oprindeligt blev Decide Act søsat med ambitionen om at etablere et konsulenthus, der skulle danne fundament for optimeret strategisk udvikling og process blandt internationale virksomheder. Dette kerne-DNA blotlægger på fin vis et af selskabets væsentligste forcer i kampen om at blive markedsledende software på SEM-markedet nemlig know-how og praktisk erfaring. Deres erfaringer blev katalysatoren for selskabets software, som skulle afhjælpe at dyre strategiske processer aldrig kom til implementeringsfasen. I 2015 ledte dette til, at grundlæggerne Flemming Videriksen og  Bjarni Snæbjörn Jónsson lagde grundstenen til den første prototype, og i det efterfølgende år kunne lancere den første beta-version af selskabets softwareløsning. 

I 2019 blev selskabets kerneprodukt og team strømlinet med intentionen om at opnå de rette forudsætninger for den fremtidige vækstrejse. Den 16. December, 2020, blev selskabet børsnoteret under en overtegning af de udbudte aktier på over 600%, hvilket i høj grad cementerede investorernes store forventninger til selskabets produkt, kerneforretning og vækststrategi. 

Business drivers

Software-as-a-Service

En af de væsentligste drivers for selskabets fortsatte vækstrejse er deres fokus på SaaS og derved opbyggelsen af kundebasen. Selskabets reference består af det islandske marked, hvor selskabet opnåede 6% af deres målgruppe. Såfremt denne reference overføres til markederne i Danmark, Sverige, Finland og Norge, så vil der være et samlet salgspotentiale på over 500 kunder. Hvis selskabet formår at penetrere disse markeder med succes og opnå blot halvdelen af de 500 kunder, så lyder omsætningsforventningen i 2023 på hele 56,9 millioner kroner. Det bliver derfor essentielt for selskabet at opbygge kundebasen og udnytte det momentum som SaaS har haft i de seneste år. 

First-mover fordele – Strategic Execution Management 

Betragtes DecideAct´s kerneprodukt og strategiske fokus på SEM-markedet, så er det ganske klart at deres softwareløsning stadig må betegnes som værende i introduktionsfasen. En af selskabets visioner er at blive “trusted brand” på SEM-markedet, og netop evnen til at opbygge et brand er en essentielt driver for, at selskabet kan udnytte deres first-mover position. First-mover fordele består i, at selskabet kan opbygge indgangsbarrierer, hvilket betyder at de ved at være først i markedet kan afskærme for konkurrence ved at opbygge kunderelationer og et “trusted brand”. Fordelen ved at være first-mover er helt enkelt, at markedet er umættet, og selskabet derfor på kort tid kan opbygge en stor kundebase. Ulempen heri er, at selskabet ligeså påtager sig en stor risiko, da spæde erfaringer ofte er dyre, og selskabet ikke kan udnytte konkurrenternes erfaringer og strategi. Derfor er det vitalt for selskabet at have en succesfuld introduktionsfase i de nye markeder, hvilket kan sikre dem en helt unik brand-position. 

“Waterfall Market Expansion”.

Et andet strategisk fokus som potentielt kan have afgørende betydning for selskabets vækstrejse de kommende år er deres evne til at realisere ambitionerne om markedsudvidelser. Selskabets fokus er først og fremmest at udvide til nationerne Danmark, Norge, Sverige og Finland. Efter Norden vil fokus være på markedsudvidelse til blandt andet USA og Canada. Den strategiske overvejelse om først og fremmest at  udvide til de nordiske markeder giver god mening. Selskabets platform er i høj grad et standardprodukt og ved at udvide trinvis til de nordiske markeder, så kan de udnytte den know-how de løbende får på effektiv vis, da disse markeder har mange lighedstræk. Denne strategi hvor man trin for trin udvider til nye markeder, og ikke blot går globalt på en gang, kaldes med de rette termer en “vandfalds-strategi”, og fordelen herved er, at selskabet kan udnytte deres løbende erfaringer fra marked til marked og koncentrere de tidlige markedsudvidelser på markeder med lighedstræk. Dette minimerer risikoen og sikrer lavere omkostninger. 

Samlet set udgør disse tre drivers de væsentligste strategiske fokusområder for selskabets operationelle succes og indtjening i de kommende år. 

Markedsudvikling 

Markedet for software til  “Strategic Execution Management” (SEM) anslås til at have samme omsætningspotentiale som markedet “Customer Relations Management” (CRM). Ser man på nedenstående graf, som blotlægger omsætningsudviklingen på CRM-markedet fra 2010 til 2019, så er det ganske tydeligt, at potentialet er stort og er i en kraftig udvikling. Alene fra 2015-2019 er omsætningen på det globale marked mere end fordoblet, og i denne periode har markedet haft en gennemsnitlig årlig vækstrate på 22,5%. Dette indikerer, at DecideAct potentielt set kan genere stor og progressiv fremgang i omsætningen, såfremt de formår at etablere et solidt fodfæste på markedet. Markedsudviklingen er dermed med til at understøtte forståelsen af det momentum, som selskabets kerneforretning bygger på. 

Kanaliseres fokus mod selskabets kernemarkeder i Nordvesteuropa, så er det interessant at betragte potentialet i selskabets kernesegmenter. DecideAct´s markedssegmenter kan overordnet set opdeles i tre kategorier uagtet af det geografiske marked. De tre mulige markedssegmenter er små-, mellemstore-, og store organisationer. De små organisationer er kendetegnet ved, at der er under 150 medarbejdere, hvilket i praksis betyder at behovet for DecideAct´s service er stærkt begrænset, hvorfor dette er ikke en del af selskabets definerede kernesegment. Derimod er det mellemstore organisationer (150-500 ansatte) samt store organisationer (+500 ansatte), som er en indgroet del af selskabets strategiske fokus.

Selskabets evne til at penetrere nye  markeder tager udgangspunkt i førnævnte reference til det islandske marked, hvor selskabet formåede at opnå en penetration på 6% af målgruppen, hvilket giver et stort potentiale på andre dele af de nordiske markeder, som formidlet i nedenstående figur. Som sagt udmunder dette i et finansielt mål på hele 56,9 millioner kroner i omsætning i 2023. 

Udover udviklingen på SEM-markedet, så er det som investor også afgørende at have et indblik i, hvilke tendenser som præger markedet for Software-as-a-Service. I 2022 er det specifikke SaaS-marked for virksomhedsinitiativer estimeret til at opnå en værdi på astronomiske 94,9 milliarder dollars, hvilket i perioden fra 2017-2022 giver en gennemsnitlig vækstrate på 16,4%. Dette er en eksplosiv udvikling, som helt klart spiller i DecideAct´s favør. 

Der er dermed væsentlige market drivers, som gør udviklingspotentialet for selskabets kerneforretning stort. Det er værd at betone det faktum, at selskabet fortsat er tidligt i deres introduktionsfase i Norden, og som investor bevirker dette høj risiko, men samtidig potentielt højt afkast. Som flosklen foreskriver, så går risiko og afkast altid hånd i hånd på de finansielle markeder. 

SWOT-analyse

I denne del af analysen vil der blive foretaget en SWOT-analyse med henblik på at belyse selskabets væsentligste styrker, svagheder, muligheder og trusler. Intentionen er dermed at danne et holistisk overblik over selskabets væsentligste interne- samt eksterne faktorer. 

Styrker 

 • Fokus på Software-as-a-Service samt cloud-baseret teknologi
 • Stor Know-how og praktisk erfaring
 • Fokus på organisk vækst og markedsekspansion
 • Strategisk plan for deres Brand building samt opbyggelse af kundebasen
 • Case-studies og know-how fra implementering hos velrenommerede virksomheder som Reykjavik Energy og Blue Lagoon 
 • Innovativ teknologi der kan sikre dem fordele gennem deres fokus på at være pioner i markedet
 • Standardprodukt som uden store komplikationer kan skaleres op 
 • DecideAct´s platform er ikke specificeret til udelukkende én strategisk metodologi, men kan anvendes på tværs af flere strategiske tilgange
 • Aftaler med konsulenthuse samt forsikringsselskaber 

 

Svagheder

 • Store operationelle risici grundet selskabets tidlige stadie i deres modningsprocess 
 • Potentielt set kan manglende kapital blive et problem for selskabets evne til at realisere vækststrategien
 • På nuværende tidspunkt består kundebasen af relativt få kunder, og selskabet er derfor meget sårbar over for tab af eventuelle kunder
 • Store omkostninger forbundet med selskabets tidlige stadie

 

Muligheder

 • First-mover advantages og dermed muligheden for at skærme konkurrencen i markedet af
 • Mulighed for udvikling af kunstig intelligens til deres datahåndtering
 • Ambitiøs vækststrategi som stiler efter en omsætning på 56,9 millioner kroner i 2023
 • Joint-ventures for at skalere op og sikre fodfæste på nye markeder
 • Knowledge-transferring ved penetration af nye markeder 
 • Mulighed for global markedsekspansion 

 

Trusler

 • Konkurrenter: Cascade, AchieveIt,  Scientrix
 • Cybercrime
 • Mere kapitalstærke spiller, som tilbyder substituerende produkter
 • IT-nedbrud vil potentielt kunne skade selskabet brandværdi 

Vækststrategien

Kapitalallokering og first-mover fordele

Et væsentligt element i forståelsen af selskabets vækststrategi er at danne et overordnet billede af kapitalallokeringen, og hermed hvorledes selskabet ønsker at investere deres kapital for at opnå de løbende mål. 25% af den tilførte kapital fra selskabets børsnotering skal allokeres til videreudvikling af selskabets platform samt videre forskning i datahåndtering som for eksempel kunstig intelligens. Denne fokus på udvikling og know-how er et vitalt fokus for selskabet, da det er med til at udbygge deres fodfæste i markedet. Dette bliver væsentligt som flere selskaber potentielt går ind i markedet i de kommende år, da DecideAct herved er med til at differentiere sig på kvalitet fremfor pris. Herudover er forskning i kunstig intelligens en af de Megatrends, som tilskrives størst betydning for fremtidens samfund. En af de måder, hvorpå selskabet kan udnytte sin rolle som pioner i markedet er ved fortsat at optimere deres kvalitet, hvilket vil sikre dem højere brand-værdi, og netop brand-værdien er essentiel at etablere som first-mover

Herudover vil selskabet benytte 35% af den tilførte kapital på branding samt ejerskab af SEM-vidensdomænet. Med dette menes der, at selskabet vil disponere anseelige midler på at sikre en effektiv marketing, hvilket er forudsætning for en succesfuld introduktion af produktet i nye markeder. Herudover vil selskabet fortsat udvikle deres viden og know-how, hvilket igen betyder at selskabet er med at understøtte sin position som “trusted brand” og dermed skabe barriere for deres konkurrenter. 

De resterende 40% vil blive anvendt med henblik på optimere salget og skalere op. Dette er naturligvis en essentiel grundpille for selskabet, da det er forudsætningen for, at de kan udvide kundebasen samt opnå de strategiske- og finansielle mål. 

Kursudvikling og aktietypen 

DecideAct-aktien blev overtegnet med mere end 600% på deres aktieudbud i forbindelse med deres børsintroduktion i fjor. Som det så typisk erfares, så resulterede dette i høj handelsvolumen og kursstigninger de første handelsdage. Dette er dog sidenhen blevet afløst af generelle kursfald. Dette ses tydeligt på nedenstående kursgraf, hvor selskabet har bevæget sig i en overordnet nedadgående trendkanal. Trendkanalen har ud fra det tekniske perspektiv defineret salgsmomentum i aktien. 

Aktien har dog i den seneste tid brudt ud af denne kanal med stort købspres, som hovedsageligt skyldes fundamentale nyheder som deres årsregnskab for 2020 samt en nyt partnerskab med konsulenthuset 37,5 i Frankrig. Det faktum at trendkanalen nu er brudt kunne helt klart indikere starten på en mere opadgående trend i aktiens kursgraf, og det har ligeledes en stor psykologisk effekt hos markedsaktørerne, hvilket bliver interessant at følge over den kommende tid.

Selskabet er endnu i så tidligt et stadie, at det er svært at fremskrive deres nøgletal med den fundamentale analyse, og selskabets skæbne er dermed i høj grad styret af deres evne til at realisere vækststrategien og opbygge deres kundebase. Med andre er DecideAct et klassisk eksempel på en vækstaktie. 

Small-cap vækstaktierne er ofte karakteriseret ved svingende resultater, store overheads/udgifter i startårene, samt høj risiko. Det er som investor dermed vitalt at reflektere over ens risikoprofil. Risiko og afkast går hånd i hånd på aktiemarkedet, og det afgørende lod på vægtskålen bør derfor være, om man har tiltro til selskabets kerneforretning og det momentum som driver markederne i forhold til SaaS samt SME. I sidste ende er det de elementer, som bør overvejes, når man som investor bevæger sig i small-cap segmentet. 

Opsummering

Forhåbentlig gjorde denne analytiske gennemgang af DecideAct dig klogere på selskabets kerneforretning, business- og market drivers samt den generelle vækststrategi.

Disclaimer

Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Sarah Ophelia Møss og Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest og Sarah Ophelia Møss er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.

Ophelia Invest har en samarbejdsaftale med selskabet og modtager penge for at gøre opmærksom på selskabet. Vi stræber dog altid efter at være nysgerrige, objektive og have fokus på oplysning.