Introvideoer

Intro til teknisk analyse

I denne video vil begrebet teknisk analyse blive introduceret. Teknisk analyse er en af de største forgreninger inden for investeringsverdenen, og den bygger på den grundlæggende filosofi, at alt den information som skal være afsæt for vores investeringer ligger i kursgrafen.

Glidende gennemsnit

I denne video stilles der skarpt på af de mest anvendte værktøjer til at supplere vores kursgraf, nemlig det glidende gennemsnit. Denne indikator giver os en gennemsnitlig linje over prisudviklingen, hvilket således kan supplere vores strategi for køb og salg af vores positioner/aktier.

MACD indikator

Følgende video er dedikeret til en af de mest populære indikatorer inden for den tekniske analyse. MACD-indikatoren er fast inventar hos mange tradere, og det er bestemt ikke uden grund af denne indikator er blevet så populær. I denne video ser vi på det teoretiske samt den praktiske brug af MACD.

RSI (Relative strength index)

Måske har du hørt metaforen, at aktiemarkedet er en kamp mellem købere og sælgere, men hvordan vurderer vi egentlig, hvem der står stærkest i kampen? I videoen nedenfor lærer du om RSI-indikatoren – en såkaldt momentum-indikator, som formidler, hvem der er i kontrol i markedet.

Støtte/modstand

I denne video vil fokus være rettet mod de såkaldte støtte- og modstandsniveauer. Disse niveauer er områder på vores kursgraf, hvor prisen har tendens til at bevæge sig til, hvilket betyder, at det giver os perspektiver for, hvornår det kan være favorabelt at købe og sælge vores aktier. Mere om dette i følgende video.

Candlesticks

Hvis du før har ladet blikket falde på en kursgraf, så har du helt sikkert faldet over en masse røde og grønne barer. Denne graftype kaldes candlesticks, og er et værktøj, som så dagens lys helt tilbage i 1800-tallet, og den er sidenhen blevet en af de væsentligste værktøjer til at udlede købs- og salgssignaler.


Ordbog

Aktivt modstandsniveau: Et modstandsniveau der følger udviklingen på prisen

Aktivt støtteniveau: Et støtteniveau der følger udviklingen på prisen

All time high: Højeste prisniveau nogensinde

All time low: Laveste prisniveau nogensinde

ATR: Average true range

Bearish: Markedet er nedadgående

Bounce: At prisen bevæger sig til et støtte/modstandsniveau og respekter dette niveau med en bevægelse derfra

Bullish: Markedet er opadgående

Break of structure: Grafen ændrer den struktur, som den i den sidste tid har haft i prisbevægelsen

Candlesticks: Graf der anvender røde- og grønne candles til at vise positive og negative dage

Death cross: Når det korte MA bryder ned gennem det lange MA, hvilket er et salgssignal

Divergens: Når der er uoverensstemmelse i prisbevægelsen på vores indikatorer og kursgraf. Dette kan bruges til at tolke købs- og salgssignaler

EMA: Exponential moving average

Fibonacci niveauer: Matematiske niveauer, som prisen har tendens til at vende tilbage til

Glidende gennemsnit: Et gennemsnitlig linje over aktiens lukkekurs i en given periode.

Golden cross: Når det korte MA bryder op gennem det lange MA, hvilket er et købssignal

Handelsvolumen: Hvor mange aktier der omsættes inden for en given periode

Highs: Aktiens toppe, når man ser på kursgrafen

Long: Købe en aktie med håb om kursstigninger

Lows: Aktiens bunde, når man ser på kursgrafen

MACD: Moving average convergence divergenceMA – Moving average

Modstandsniveau: Et niveau på vores graf, hvor prisen har svært ved at bevæge op gennem. Dette kunne for eksempel være et lige nummer som 100 kr eller lignende.

Momentum: Hvor stærk trenden er

Price action: Strategi, hvor man kun kigger på grafen og dens formationer

Prismønstre: Mønstre på grafen som man kan handle ud fra

Pull-back: At prisen efter en bestemt trend trækker sig tilbage, forinden trenden igen fortsættes

RSI: Relative strength index

Sell-off: Stort fald i prisen, hvor de store aktører sælger ud og henter profit

Short: Spekulere i kursfald på en aktie

Støtteniveau: Et niveau på vores graf, hvor prisen har svært ved at bevæge sig ned under. Dette kunne for eksempel være et lige nummer som 100 kr eller lignende.

Trend: Den bevægelse grafen overordnet har (Op, ned, sidelæns)

Trend following: Strategi hvor vi følger aktiens trend

Trendkanal: To linjer hvor prisen bevæger sig mellem

Volumen: Hvor mange aktier der omsættes inden for en given periode

WMA: Weighted moving average


Tringuide

Denne begynderguide til teknisk analyse har til formål at overskueliggøre processen i dit investeringseventyr og dermed give dig en hjælpende hånd. Teknisk analyse kan virke kryptisk og uoverskueligt ved første øjekast, men denne guide giver dig forhåbentligt pejlemærker at navigere efter på aktiemarkedets store hav, og vi ønsker at sende dig godt på vej.

Trin 1: Tidshorisont

Et væsentligt afsæt for at kunne tyde signaler med teknisk analyse er først og fremmest at overveje, hvorledes din personlige tilgang er til investering generelt. Teknisk analyse er et vidt begreb, og en værktøjskasse som skal indstilles efter tidshorisont og risikovillighed.

Day-trading: Er du en kortsigtet investor med høj risikovillighed, så kan det være day-trading, du bør overveje. Her analyserer man på daglig basis time- og minut-grafer for at afgøre, hvornår det vil være lukrativt at købe og sælge en aktie. Dette er således en kort tidshorisont, hvilket naturligt bevirker en højere risiko, da der kan ofte kan forekomme fejlsignaler og usikkerhed.

Swing-trading/position-trading: Alternativt kan du som mere langsigtet investor overveje tidshorisonten, som tillægger sig swing-trading/position trading. I disse strategier tager du som udgangspunkt afsæt i den daglige/ugentlige udvikling i en bestemt aktie, hvilket gør, at du ikke på daglig basis er dikteret til at sidde ved skærmen, og generelt er denne tidshorisont mere egnet til begyndere, da tempoet og signalerne er væsentligt langsommere.

Trin 2: Grafen

Når du skal udføre teknisk analyse, så er filosofien, at du kan finde alt din essentielle information i grafen, derved sagt, er grafen et væsentligt trin at overveje.

Der findes mange typer grafer, men den foretrukne og klart mest populære er en klassisk candlestick graf.Candlestick grafen er karakteriseret ved sine røde og grønne mønstre, som viser henholdsvis prisfald og prisstigninger. Dette visualiserer selve prisbevægelserne, hvilket giver dig muligheden for at fortolke signaler og mønstre.

Hvis du vil danne et bedre kendskab til denne graftype, så har vi hos Ophelia Invest udgivet en læringsvideo dedikeret til netop disse candlesticks. Forneden ses prisudviklingen for en given aktie portrætteret ved brugen af candlesticks.

 

Trin 3: Indikatorer

Indikatorer er en af de væsentlige og udslagsgivende værktøjer, når vi skal udføre teknisk analyse med henblik på at vurdere optimale tidspunkter for køb og salg. Indikatorer har den egenskab, som navnet referer til, at de indikerer, hvorledes prisbevægelsen vil udvikle sig, således giver de os en hjælpende hånd til at træffe kvalificerede beslutninger. Forneden ses eksempler på tre populære indikatorer:

RSI- Relative Strength Index: En indikator der skitserer prisudviklingen på en aktie, og den kan således formidle om en akites prisbevægelse er stærk eller svag. Denne kan ligeledes bruges til at tolke markedspsykologi, da vi med teknisk analyse som springbræt har en opfattelse af, at markedet altid sælger og køber i overreaktioner, hvilket betyder, at prisen vil enten falde eller stige som følge heraf. Hvis du vil skabe et bedre kendskab til denne indikator og dens signaler, så har vi dedikeret en hel læringsvideo hertil, som går mere i dybden med de konkrete signaler og praktiske brug.

MACD: En indikator, som viser hastige ændringer i prisbevægelsen, og således et redskab som giver konkrete signaler til køb og salg. Indikatoren er yderst populær, da den gennem en simpel udregning skaber relativt stærke købs- og salgssignaler. Indikatoren er baseret på to glidende gennemsnit, hvilket er linjer der markerer prisens gennemsnitlige udvikling, og forskellige tidsperioder kan således anvendes til at tolke købs- og salgssignaler. Denne indikator kan du ligeledes stifte bekendtskab med i vores læringsvideoer.

Glidende gennemsnit: En gennemsnitligt graf over kursen på en given aktie. Denne indikator er først og fremmest favorabel at anvende, hvis man ønsker at vurdere den samlede trend for en aktie, altså hvilken vej kursen generelt bevæger sig. Trends vil blive uddybet i følgende trin.

Du kan stifte bekendtskab med flere indikatorer i vores læringsvideoer herom og dermed udvide din værktøjskasse af indikatorer til teknisk analyse.

Trin 4: Trends

Vi ønsker altid at kunne tyde, hvorledes kursen på en aktie vil bevæge sig, da dette giver os et grundlæggende pejlemærke for, hvornår aktien er henholdsvis god og dårlig at købe. Intentionen vil som udgangspunkt altid være at købe, når aktien er i en opadgående trend, hvilket betyder at kursen på aktien stiger gradvist. Overordnet set bevæger kursen sig i tre bevægelser:

Up-trend Dette forekommer når kursen er gradvist stigende, og på grafen karakteriseres dette som stigende bunde og toppe på vores candlesticks, hvilket i den samledes helhed vil udgøre en opadgående bevægelse.

Down-trend: Det diametralt modsatte af en up-trend er en down-trend, hvilket forekommer når kursen overordnet set er faldende, og dette karakteriseres således som faldende bunde og toppe på vores candlesticks.

Sidelæns bevægelser: Her er der som udgangspunkt ingen helhedsorienteret udvikling i aktiens prisbevægese. Her vil grafen fluktuerer mellem bestemte niveauer, hvilket betyder at prisen bevæger sig uden en entydig retning. Forneden er alle tre bevægelser skitseret:

 

Trin 5: Modstands- og støtteniveauer

Filosofien bag teknisk analyse er, at aktiemarkedet historisk set handler i samme mønstre, og derved prissætter aktier til bestemte kurs-niveauer, og det er naturligvis værd at tyde, da vi dermed kan få en grundlæggende referenceramme for, hvordan kursen bevæger sig, og hvor den eventuelt vil møde modstand eller støtte. Forklaring følger.

Modstandsniveau: Når en aktie møder modstand, så betegner det en kurs-værdi, som aktien har svært ved at trumfe, altså et område, hvor aktien har tendens til at stoppe sin prisstigning. Dette fænomen er ganske vitalt at have kendskab til, da vi ønsker at indtegne disse linjer på vores graf, og bruge dette som basis for vores købs- og salgsbeslutnigner.

Støtteniveau: Udgangspunktet er det samme, blot med modsat fortegn. Et støtteniveau vil således være et område, hvor aktiens prisfald har tendens til at stoppe, hvilket betyder at der muligvis er optakt til en ændring i pris bevægelsen.

Øvelse gør mester, og denne floskel er ligeledes yderst beskrivende for støtte- og modstandsniveauer. Det handler om at lade øjnene glide over mange kursgrafer for at træne abiliteten til at tegne disse linjer. Vi har ligeså en læringsvideo dedikeret til denne strategi, hvilken du kan anvende som guide til i praksis at indtegne støtte- og modstand linjer på en prisgraf. Nedenstående illustration skitserer et eksempel på de omtalte linjer:

 

Trin 6: Trendkanaler

På lige fod med modstands- og støtteniveauer, kan man ligeledes indtegne såkaldte trendkanaler til at vurdere aktiens trend og ligeledes se hvilke niveauer trenden bevæger sig mellem. Dette kunne eksemplificeres med udgangspunkt i en up-trend.

Vi definerede tidligere en uptrend, som stigende bunde akkompagneret af stigende toppe, hvilket gør at vi kan tegne linjer mellem de væsentligste bunde og toppe for at lave en samlet kanal, som vi kan anvende som ved udgangspunkt til at vurdere trenden. Såfremt reden bryder ud af denne kanal, så kan vi nu konkludere at den trend vi hidtil har set er brudt, hvilket gør at vi skal være opmærksomme på hvilken trend prisbevægelsen nu kunne danne. Forneden set et eksempel på en trend-kanal, hvori også kan se et såkaldt brud på denne prisbevægelse. En tommelfinger regel er, at der mindst skal 3 stigende bunde til, før vi kan bekræftet kanalens validitet/gyldighed.

 

Trin 7: Følelsernes spil

Et væsentligt aspekt at overveje, når man indleder sit investeringseventyr, er følelsernes spil, og hvorledes dette influerer din beslutningstagen. Vi kan som investor være tilbøjelige til at lade os diktere af følelser som frygt, eufori, optimisme, pessimisme osv. Dette kan virke naturligt, da vores følelser i vid udstrækning er en forlængelse af vores identitet, dog er dette ikke altid hensigtsmæssigt i henhold til investering.

 

 

Foroven ses vores følelsesregister i simplificeret udgave, når vi som investorer følger vores investeringer på markedet. Som i kan se er det en kontrastfuld fortælling, og det er netop derfor, at vi skal undgå følelsesmæssiginvolvering, når vi navigerer på det volumiøse aktiemarked. Hverken eufori eller depression bør være udslagsgivende for vores beslutninger, derimod bør den værktøjskasse, som I i læsende øjeblik er ved at opbygge være retningsgivende for jeres beslutninger.

Dette er naturligvis lettere sagt end gjort, og undertegnede kan ligeså blive fanget i situationer, hvor det virker oplagt at glemme tiltroen til min investeringsplan og falde på knæ i desperation. Dette er en naturlig del af investeringseventyret, og så længe vi er bevidste om vores følelsers betydning, så er vi allerede et skridt foran.

Trin 8: Platforme til teknisk analyse

En forudsætning for at du kan udføre teknisk analyse er naturligvis, at du har en platform hvori du finder de væsentligste værktøjer og den rette data. Der er en stribe muligheder, som varierer i henhold til opsætning og niveau, og jeg vil således fremsætte tre forslag til, hvor du eventuelt kunne finde de kommende platform.

Tradingview:Tradingview.com er en uhyre populær platform til teknisk analyse. Den tilbyder, alt hvad hjertet begærer i forhold til indikatorer, søgemekanismer, sparringsmuligheder osv. På trods af dens store kapacitet er den stadig relativt intuitivt opbygget, hvilket gør, at man ved øvelse danner et gennemgående kendskab til platformens værktøjer. Som udgangspunkt er tjenesten gratis, og man kan efter behov tilkøbe abonnementer med ekstra funktioner – gratis-versionen vil dog som udgangspunkt være fyldestgørende for de fleste.

Nordnet:Hvis du er bruger af Nordnet, så kan det være, at du allerede har et kendskab til platformen og dens muligheder. Nordnet tilbyder en meget simpel værktøjskasse til teknisk analyse, og det kan således for mange begyndere være et godt sted at starte, da du i denne værktøjskasse har et rimelig begrænset, men nøje udvalgt sammensætning af indikatorer osv. Dens tjenester vil som udgangspunkt egne sig bedst til begyndere, hvilket gør, at du ikke fra start føler dig overrumplet af det store hav af muligheder. Tjenesten er gratis, så her har du albuerum til at øve dig og stifte bekendtskab med diverse strategier.

ProRealTime: Hvis du senere hen i dit investeringseventyr vil udfordres i et bredt, men ligeledes kompliceret mekka af muligheder, så kan det være, at du skal overveje ProRealTime. Tjenesten er som udgangspunkt ikke kreeret til begynderen, og jeg vil således blot nævne denne, så du på sigt kan overveje dette som en mulighed. Tjenesten tilbyder gratis- samt betalingsabonnementer, og den kan ligeledes downloades som applikation til diverse computerenheder.

Trin 9: Øvelse gør mester

Det sidste pejlemærke, du skal indstille dit sigte efter er troen på dig selv og troen på din udvikling gennem læring. Vores mission her hos Ophelia Invest er at skabe rum for læring, og det er grundlæggende fordi, at vi har tiltro til, at investering er tilgængeligt for alle, såfremt man har viljen.

Dette er ligeledes relevant at overveje, forinden du starter din rejse med teknisk analyse. Vores dygtighed stiger proportionelt med vores øvelse og læring, og derfor er det vigtigt at holde fast i viljen til at lære og øve sig.En metode jeg personligt gjorde brug af, forinden jeg påbegyndte mine systematiske investering med teknisk analyse var faktisk relativt simpel. Personligt forsøgte jeg mig meget lavpraktisk med fiktive beløb, som jeg investerede med afsæt i min tekniske analyse, hvilket opbygger en tiltro til egne evner og strategier. Dette er en måde at stifte smertefrie erfaringer med at øve sig og lære på aktiemarkedet.

Øvelse gør mester, og hvor der er vilje er der vej. Jeg håber allerede, at du på nuværende tidspunkt føler, at du er et skridt tættere på dine mål med teknisk analyse, hvad end dette måtte være. God rejse.