Ordbog til investering

Introduktion til ordbogen

“Ordbog til investering” giver dig en forklaring af begreber såsom afkast, investering, obligationer, ÅOP, vækstaktier, udbytte, dividende m.m.

 

 

(Artiklen fortsætter under annoncen)

 

Ordbogen

Afkast: Forskellen på det et investeret beløb og den nuværende værdi. Dækker over både kursstigning såvel som udbytte (direkte afkast/dividende). Det kan både være positivt og negativt og afgøres typisk i procent men kan også opgøres i kroner.

Akkumulerende fonde: en fond der geninvesterer (akkumulerer) potentielle udbytter fra de aktier der er i fondens portefølje.

Aktie: Værdipapir der giver ejerandel i en selskab samt ret til kursgevinst samt udbytte.

A-aktier: giver stemmeret ved selskabets generalforsamling. Ofte udgør dette “den oprindelige” udstedelse af aktier i en virksomhed.

Aktieemission: Når en virksomhed udbyder flere aktier for at hæve egenkapitalen kaldes dette en aktieemission.

Aktieindeks: Et aktieindeks viser kursværdierne af en række værdipapirer i en given periode. Et basisår udnævnes og en vilkårlig værdi fastsættes. Derefter kan udviklingen følges i procent på baggrund af basisåret.

Aktiv forvaltning: En kapitalforvalter /porteføljemanager forsøger at opnå et større afkast end markedet (gennemsnitlig syv procent) ved vægte sin portefølje anderledes end et givent indeks.

Aktivallokering: Fordeling af midler på forskellige aktivklasser som kontanter, aktier, obligationer, fonde, metaller, råvarer, ejendom.

B-aktier: Udstedes ved nye emissioner (udstedelse af aktier). De har gerne begrænset eller ingen stemmeret ved en generalforsamling og handles oftere end A-aktier.

Basispoint/basispunkt: En hundrededel af et procentpoint, fx når renten stiger fra 0,98 procent til 0,99 procent. Et basispoint kaldes også et “bip”.

Bear market: Periode hvor aktiekurserne er generelt faldende.

Benchmark: Indeks som fx en fond måler deres afkast imod.

BTA: Når en virksomhed vælger at udstede nye aktier, så laves såkaldte BTA-aktier, som er midlertidige aktier. Disse kan opkøbes forinden den samlede aktieudstedelse registres, hvorefter det blot betegnes som en almen aktie .

Bull market: Periode hvor aktiekurserne er generelt stigende.

Børsnotering: Når en virksomhed går fra at være privatejet til, i hvert fald delvist, ejet af offentligheden (mere eller mindre private investorer).

Cap indeks: At et indeks er et CAP indeks vil sige, at hver enkelt aktie indgår i indekset i forhold til dens markedsværdi, men med et forudbestemt maksimum.

Certifikater: Et værdipapir som følger udviklingen i et andet aktiv. Dette kunne fx være et certifikat på kryptovaluta, som således følger udviklingen for prisen herpå.

Cykliske aktier: Aktier som er meget konjunkturfølsomme, hvilket vil sige, at der pris influeres meget af den generelle verdensøkonomi. Dette er virksomheder, som beskæftiger sig med: Transport, industri, minedrift osv.

DAX: Deutscher Aktienindex – hvilket er det største tyske aktieindeks, som danner rammerne for de største og mest handlede tyske aktier/virksomheder.

Depot: Det sted man som investor opbevarer sine værdipapirer. Foregår online/elektronisk.

Defensive aktier: En aktie som ikke er så konjunkturfølsom, og dermed operer indenfor varer/produkter som er essentielle som: Medicin, mad, energiforsyning mm.

Diversificering: En strategi hvor du spreder dine investeringer over forskellige aktiver, således at du ikke udelukkende har en aktie, eller kun er investeret indenfor en branche. Dette kaldes også risikospredning.

Dow Jones Indeks: Et af førende amerikanske indekser dedikeret til industrivirksomheder. Oprindeligt kreeret af grundlæggeren af Wall-Street.

Due diligence: Proces der dækker over det arbejde man foretager sig ifbm. køb af virksomhed/værdipapirer, fx gennemgang af regnskaber og lignende.

Emerging markets (nye markeder): Lande hvis økonomiske situation bevæger sig i retning mod allerede stabile økonomier som vestens.

ETF: “Exchange Traded Fund”. Dette begreb dækker over investeringsfonde, hvor man investerer i en større pulje af forskellige investeringsprodukter som aktier og obligationer fremfor blot en enkelt aktie.

GAV: Gennemsnitlige anskaffelses værdi – Den gennemsnitlige pris, som du har betalt for en aktie. Såfremt du anskaffer aktier over en længere periode, kan dette give et pejlemærke for denne gennemsnitlige kurs, hvortil du har erhvervet aktien.

GA-kurs/GAK: En beregning for den samlede pris, du betaler for en aktie inklusiv kurtage og lignende udgifter. Typisk vil det fremgå på din handelsplatform ved køb af aktier.

Gearing: Belåning af egne penge for at investere et større beløb. Eks.: Du har 100.000 kr. og låner 500.000 kr. for kunne investere ialt 600.000 kr. Du har dermed gearet dine penge fem gange. Gearing er når der købes værdipapirer for lånte penge.

Handelsomkostninger: Dækker over en investors omkostninger ved at købe og sælge værdipapirer.

Hedgefond: Ligner investeringsforeninger men må anvende gearing. De kan investere i traditionelle værdipapirer med også valuta og råvarer (samt kontanter).

Indeksbaseret: Fonde der, passivt, lægger sig op af et indeks frem for aktivt at udvælge specifikke enkeltaktier (eller andre værdipapirer).

Indre værdi: Virksomhedens egenkapital dvs. virksomhedens aktiver/formue minus virksomhedens gæld. Ofte skal begrebet “indre værdi” forstås som indre værdi per aktie.

Kurs: Prisen et værdipapir kan handles til på det pågældende tidspunkt. Kursgevinst/tab: Forskellen mellem salgsværdien og købsværdien af et værdipapir.

Kursmål: Børsmægler eller aktieanalytikers vurdering/estimat af den korrekte kurs for en aktie. På engelsk target/target price).

Kurtage: Omkostninger forbundet med at foretage en handel med værdipapirer gennem en børsmægler.

Markedsværdi: Et selskabs markedsværdi fås ved at gange antal aktier med den enkelte akties pris. Small cap aktier har gerne en markedsværdi på under 1-2 milliarder US dollars, mid cap aktier en markedsværdi på mellem 2-10 milliarder US dollars og large cap aktier en markedsværdi der er højere end 10-15 milliarder US dollars.

(Artiklen fortsætter under annoncen)

 

Nasdaq: (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System). Amerikansk selskab. Bl.a. moderselskab for Nasdaq Copenhagen, den danske hovedbørs.

Obligation: Et gældsbevis hvoraf der er tre typer: statsobligationer, realkreditobligationer og virksomhedsobligationer. Obligationer er kendetegnet ved at være mere stabile end aktier.

OMXC25: De 25 danske aktier med den højeste markedsværdi på Nasdaq Copenhagen (den danske hovedbørs).

Price earnings ratio (P/E): Forholdet mellem aktiekurs og indtjening per aktie. Jo lavere P/E, desto billigere er aktien. P/E er det mest anvendte nøgletal ved vurdering af aktier.

Prospekt: Det informationsmateriale som et selskab offentliggør for potentielle investorer ifbm. en børsnotering.

Realiseret gevinst/tab: Når man som investor sælger sit/sine værdipapirer realiserer man gevinsten/tabet.

REIT: “Real Estate Investment Trust”.- På hverdagsdansk dækker denne betegnelse over investeringsfonde dedikeret til ejendomsinvestering.

REPO-forretning: En handelsaftale hvor sælger af en given aktie eller obligation, samtidig fastsætter en dato for tilbagekøb til en bestemt kurs.

Shorting: En handelsstrategi hvor man spekulerer mod en aktie. Hvis man shorter en aktie, så køber man aktien i håb om kursfald, hvilket er en metode til at tjene i nedadgående markeder.

Statsobligationer: Obligationer udstedt af en stat.Teknisk analyse: Metode til på baggrund af tidligere kursgrafer af forudsige fremtidige kursbevægelser.

Tegningsretter: Hvis en virksomhed udsteder nye aktier, så vil det naturligvis bevirke, at de eksisterende aktier falder proportionelt i værdi med udstedelsen. Derfor får virksomhedernes investorer retten til et antal aktier, som udgør værdien af deres tab. Dette kaldes en tegningsret.

Udbytte: Den del af selskabets overskud der udbetales til aktionærerne/medejerne. Størrelsen af udbyttet vedtages på en generalforsamling.

Value aktie: Aktie med lav vækst i omsætning og indtjening med højt (stabilt) udbytte.

Valutamarginal: Når vi får vekslet vores penge hos bankerne, lægges ofte en valutamarginal oveni. Eksempel: 100 dollars koster 643 kroner, du man betaler 643+1,25 = 644,25 kroner.100 svenske kroner koster 80,50 (danske) kroner, men du betaler 80,50+0,280 = 80,78 (danske) kroner.

Valørdage: Dagene mellem en aktie købes, og den efterfølgende registeret i investorens portefølje.

Volatilitet: Begreb for de udsving der ses på en kursgraf. Jo større udsving des højere risiko.

Værdipapir: Fælles betegnelse for aktier, obligationer, investeringsbeviser og lignende samt bevis på at investoren ejer det underliggende aktiv.

Vækstaktie: Aktie med høj vækst i indtjening og omsætning og meget lavt/fravær af udbytte.

Åbningskurs/lukkekurs: Åbningskursen er den kurs, hvormed en aktie handles ved første handler på en given dag. Lukkekursen er dermed den kurs, hvorved en aktie handles ved lukketid. Priserne er nødvendigvis ikke identiske, da der kan forekomme pre-market- og after-hours-handel, hvilket er handel uden for markedets åbningstid.

ÅOP: Årlige Omkostninger i Procent. Et tal der dækker de løbende omkostninger. ÅOP afspejler de årlige omkostninger ved at eje et givent investeringsbevis i syv år.

X-dag: Dagen hvor dividenden/udbytte for en given aktie udbetales. Hvis aktien handles denne dag, så vil det være eksklusiv udbyttet.

 

(Artiklen fortsætter under annoncen)

Lær mere

Med den lille guide til investering får du en grundlæggende introduktion til investering og en udførlig guide til at komme i gang. Bogen kan anvendes som guide uanset niveau, om du er nybegynder eller erfaren investor der ønsker et brugervenligt opslagsværk. Sproget er let forståeligt, uden for mange dikkedarer og unødvendigt svære fagtermer.

Kender du vores podcast Ophelia Invest Talks? Der har vi et væld af spændende podcast-episoder fx til læring på farten. Husk også at du kan se emnerne for alle kommende online foredrag i vores eventkalender. Hvis du vil have mere Ophelia Invest så tjek vores medlemsklub Ophelia Invest Club ud.

 

Disclaimer
Dette informationsmateriale samt tilhørende information skal ikke opfattes som rådgivning. Materialet er udarbejdet uden indblik i individuelle behov, risikotolerancer, mv. og kan på ingen måde erstatte professionel personlig rådgivning. Dette materiale er ikke udarbejdet i henhold til lovkrav beregnet til at fremme uafhængig investeringsanalyse. Sarah Ophelia Møss og Ophelia Invest kan ikke garantere at dette informationsmateriale er korrekt eller uden mangler, og kan ikke drages til ansvar for evt. fejl og mangler. Ophelia Invest og Sarah Ophelia Møss er ikke forpligtet til at opdatere dette informationsmateriale. Historiske afkast er hverken en garanti eller indikation på fremtidige afkast. Værdien af ens investeringer kan falde, såvel som stige, og investorer kan få mindre tilbage end de har investeret.